drukuj

2009-02-27 13:36:51

Elektroniczny Urząd Podawczy


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę EUP (wystarczy kliknąć w obrazek), wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje dokumenty w formatach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

Złożenie podania

Art. 63.

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
§ 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

Art. 64.

§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej  Powiatowego Urzędu Pracy w MIńsku Mazowieckim:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mi nsku Mazowieckim korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP. Informacje dotyczące wysyłania dokumentów na adres ESP Urzędu  na ePUAP podane są na stronach ePUAP w sekcji "Pomoc"

Adresy skrytek ePUAP Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

/PUPMM/skrytka – adres dedykowany dla dowolnej korespondencji kierowanej do Urzędu Pracy. Dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

 

 

Informacje o artykule

Autor: Admin
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 27.02.2009 12:36
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2014 13:39
Liczba wyświetleń: 17440