drukuj

2009-04-23 09:23:16

PORADNICTWO ZAWODOWE


Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 z dnia 1 maja 2004 r. poz. 1001 z późn. zm.), poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w wyborze kandydata do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, w szczególności zaś na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

 1. dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 2. dobrowolności;
 3. równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 4. swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 5. bezpłatności;
 6. poufności i ochrony danych.

Poradnictwo zawodowe może przyjmować formę:

 •  
  • porad indywidualnych, które mogą być poprzedzone specjalistycznymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi; koszty badań są finansowane z Funduszu Pracy;
  • porad grupowych.

Doradca zawodowy dysponuje:

 • słownikami zawodów i specjalności;
 • teczkami zawodów;
 • testami do samobadania;
 • katalogami instytucji szkolących;
 • filmami wideo prezentującymi zawody, negocjację, mowę ciała itp.

Informacje o artykule

Autor: Admin
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 23.04.2009 08:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7000