drukuj

2011-03-18 13:29:58

Staże


 

Podstawa Prawna:


 • art.53 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z dnia 09 kwietnia 2008r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych(Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1160).

     Staż to nabywanie przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.


     Staż zawodowy może zostać zorganizowany u pracodawcy, rolniczej spółdzielni  produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).


     Zgodnie z wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora PUP w Mińsku Mazowieckim zasadami finansowania z Funduszu Pracy usług i instrumentów pracy w 2013 roku staże organizowane będą przez okres od 3 do 6 miesięcy dla bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy o których mowa w art. 49 pkt 1-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uprawniony podmiot zwany dalej „organizatorem"  składa wniosek o zorganizowanie stażu do starosty zawierający w szczególności:

 • dane organizatora: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej organizatora;
 • liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 • liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż;
 • imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;
 • proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące;
 • opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego, w tym nazwę zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych;
 • wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy przez bezrobotnego na danym stanowisku.


Do wniosku należy dołączyć:

 • program stażu
 • kopia dokumentów  (poświadczonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających formę prawną Organizatora - nie dotyczy podmiotów posiadających wpis do CEIDG lub KRS

     Starosta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów powiadamia pisemnie organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku.


     W pierwszej kolejności podpisywane będą umowy z pracodawcami, którzy zapewniają zatrudnienie po stażu.


     Urząd nie będzie finansował kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

     Urząd będzie kierował na badania lekarskie i finansował koszty badań stwierdzających zdolność do odbywania stażu na określonym stanowisku, w przypadku stwierdzenia przez pracodawcę potrzeby skierowania osoby bezrobotnej na badania.


     U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

     U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

     Stażysta nie może pracować więcej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotny będący osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
     Ponadto staż nie może odbywać się w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych.

     Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi, które będą odbywać staż.


Bezrobotnemu w trakcie trwania  stażu  przysługuje:


 • stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe;
 • 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu zawodowego;

            Za dni wolne przysługuje stypendium.


Do obowiązków bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu należy przede wszystkim:

 • przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem;
 • przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.


     Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu.


            Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora, może pozbawić bezrobotnego kontynuowania stażu w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków, lub środków psychotropowych.


     Powyższe kryteria stosowane będą również w przypadku kierowania na staż osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu
pokój 207 (I piętro) lub pod nr tel. (25) 7592713 w. 207

Informacje o artykule

Autor: Bogusława Karczmarska
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 18.03.2011 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2013 07:47
Liczba wyświetleń: 17846