drukuj

2014-01-24 11:17:30

ROBOTY PUBLICZNEPodstawa Prawna:


  • art.57 ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 stycznia 2009 r. roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009

roku Nr 05, poz. 25).


            Pod pojęciem „roboty publiczne" rozumiemy zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.


Zgodnie z wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora PUP w Mińsku Mazowieckim zasadami finansowania z Funduszu Pracy usług i instrumentów rynku pracy w 2014 roku Starosta zwracać będzie organizatorowi robót publicznych, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.

  • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych
  • bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi,

przez okres wnioskowany przez organizatora nie dłuższy niż 6 miesięcy
część kosztów poniesionych na wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie miesięcznie oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.


Pracodawca lub organizator robót publicznych składają wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót publicznych.

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wnioski i podjętej decyzji.


Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o organizację robót publicznych, między starostą a organizatorem zostaje zawarta umowa:Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu pokój 221 (I piętro) lub pod nr tel. (25) 7592713 w. 221Informacje o artykule

Autor: Michał Osiński
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 24.01.2014 10:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2568