drukuj

2012-02-16 11:23:27

Dodatki aktywizacyjne (art. 48)


Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku jeżeli:

»        w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

»        z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

»        podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego w wyniku skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą

»        podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.

»        podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

»        podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną nie posiadającą prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości 249,40 zł brutto miesięcznie (30 % zasiłku) przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

»        Dodatek przyznaje się po udokumentowaniu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej od dnia złożenia wniosku.

»        Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie -  dzieląc kwotę dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

»        Podstawą wypłaty dodatku jest comiesięczne składanie zaświadczeń o kontynuowaniu zatrudnienia.

»        Zaświadczenia należy składać do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

»        Dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne.

Informacje o artykule

Autor: Małgorzata Jacak
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 16.02.2012 10:23
Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2015 12:50
Liczba wyświetleń: 4744