drukuj

2009-04-23 09:11:38

POŚREDNICTWO PRACY


 


Pracodawca poszukujący pracowników do swojej firmy może skorzystać z bezpłatnego pośrednictwa pracy prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Według stanu na dzień 24.06.2009 w ewidencji Urzędu pozostawało 3476 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Baza bezrobotnych zawiera dane o ich wykształceniu, predyspozycjach i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.


Pośrednicy pracy prowadzą wstępną weryfikację kandydatów. Osoby spełniające wymogi zgłoszonej oferty pracy są kierowane do pracodawcy w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję o wyborze pracownika podejmuje pracodawca.


Za pracodawcę uważa się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika (Art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)


W sytuacji, gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, proponujemy pracodawcom zorganizowanie giełdy pracy w siedzibie Urzędu. W czasie spotkania pracodawca może bezpośrednio przedstawić ofertę zebranym, a następnie ma możliwość przeprowadzenia rozmów z kandydatami do pracy.


Składanie ofert pracy


Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania pracy albo, innego, dowolnie wybranego przez siebie urzędu.


Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty zawierającej wymagania naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i mogące dyskryminować kandydatów do pracy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.


Urząd nie może przyjąć oferty od Pracodawcy, który w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.


Pracodawca nie ma już obowiązku
uzyskania od osoby przed jej zatrudnieniem pisemnego oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.


Celem sprawnej i skutecznej realizacji złożonej przez pracodawcę oferty pracy powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy:

  • Dane pracodawcy - dokładną nazwę, adres, REGON, NIP, EKD, imię i nazwisko, telefon osoby do kontaktu
  • Informacje o zgłaszanym wolnym miejscu pracy - opis zawodu i stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy, krótki opis czynności wykonywanych na stanowisku, dodatkowe wymogi względem kandydatów (wykształcenie, uprawnienia, staż pracy, ukończone kursy), forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy oraz proponowane wynagrodzenie.

Aby ułatwić pracodawcom składanie ofert opracowany został standardowy formularz zgłoszenia wolnych miejsc pracy. Można go pobrać ze strony internetowej powiatowego urzędy pracy (http://praca.powiatminski.pl) lub otrzymać w siedzibie Urzędu.


Ofertę pracy można zgłosić do Urzędu na kilka sposobów
:

Oferty przyjmowane będą z zachowaniem wymogów formalnych opisanych powyżej


Pracodawca po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wpisuje w karcie referencyjnej wydanej bezrobotnemu przez PUP krótką informację o zatrudnieniu kandydata lub o odmowie kandydata przyjęcia propozycji pracy, nie spełnieniu oczekiwań pracodawcy.


Punkt Obsługi Pracodawców


Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim mając na celu poprawę standardów  usług świadczonych na rzecz pracodawców w ramach Działu Rynku Pracy uruchomił Punkt Obsługi Pracodawców.


Od 1 kwietnia 2009 w Punkcie Obsługi Pracodawców można uzyskać informacje o usługach i instrumentach rynku pracy oraz otrzymać formularze wniosków na organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, staży zawodowych, przygotowania zawodowego dorosłych oraz wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.


Punkt Obsługi Pracodawców mieści się w pokoju nr 110

Tel. 25 759 27 13 wew. 110

Fax 25 758 58 26

E-mail: posrednictwopracy@praca.powiatminski.pl

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Michał Osiński
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 23.04.2009 08:11
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2014 10:37
Liczba wyświetleń: 20459