drukuj

2009-04-23 08:52:02

PRACE INTERWENCYJNEPodstawa prawna:

 • art.51,56,59 ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 30.04.2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 123, poz. 1291),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 stycznia 2009 r. roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009 roku Nr 05, poz. 25),
 • rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:

 • bezrobotnych do 25 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Ponadto osoba kierowana do odbycia prac interwencyjnych u pracodawcy będącego przedsiębiorcą (dot. beneficjentów pomocy publicznej) musi należeć jednocześnie do jednej z niżej wymienionych grup:


1)  osoba znajdująca się w szczególnie  niekorzystnej sytuacji" należy rozumieć osobę, o   której mowa w art.2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, która:

 • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 miesięcy, lub
 • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, lub
 • jest w wieku ponad 50 lat, lub
 • jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę, lub
 • pracuje w sektorze lub w zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość, lub
 • jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenia zawodowe.

2) osoba znajdująca się w bardzo  niekorzystnej sytuacji"  należy rozumieć osobę, o której mowa w art.2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20008 która:

 • jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

Pracodawca ubiegający się o zorganizowanie prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego powiatowego urzędu pracy.

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

Starosta zawiera z pracodawcą, u którego bezrobotni wykonywać będą prace interwencyjne umowę o zorganizowanie prac interwencyjnych.

Pracownik zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach  pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji o którym mowa w pkt 1 jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Pracownik zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji o którym mowa w pkt 2 jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2)


Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:

 • partiami lub organizacjami politycznymi;
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko - senatorskich;
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy lub klubów pracy;
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz,873 z późn. zm.);
 • przedstawicielstwami państw obcych;

Zgodnie z wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora PUP w Mińsku Mazowieckim zasadami finansowania z Funduszu Pracy usług i instrumentów rynku pracy w 2014 roku Urząd będzie zwracać pracodawcy, który zatrudni w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych o których mowa w art. 49 oraz w przypadku pracodawców będących przedsiębiorcami, bezrobotnych spełniających warunki, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008) część kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 820 zł miesięcznie oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne przez pracodawcę od tego wynagrodzenia przez wnioskowany okres maksymalnie:


 • do 6 miesięcy - za zatrudnionych bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, nie posiadających kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • do 9 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnych do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotnych niepełnosprawnych,
 • do 18 miesięcy - za zatrudnionych bezrobotnych powyżej 50 roku życia pozostających w rejestrze co najmniej 24 miesiące (co miesiąc).

Jeżeli w ramach prac interwencyjnych zostaną skierowani bezrobotni powyżej 50 roku życia, którzy:


 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczeń przedemerytalnych refundacja będzie przyznana w wysokości miesięcznej 820 złotych i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego refundacja będzie przyznana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.


           Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu pokój 221 (I piętro) lub pod nr tel. (25) 7592713 w. 221

Informacje o artykule

Autor: Admin
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 23.04.2009 07:52
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2014 12:48
Liczba wyświetleń: 7778