drukuj

2009-04-23 09:28:31

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNEPodstawa Prawna:


  • art.73a ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155 poz. 921).

Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.


Na wniosek gminy, Starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.


Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

            Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą.


Zgodnie z wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora PUP w Mińsku Mazowieckim zasadami finansowania z Funduszu Pracy usług i instrumentów rynku pracy w 2014 roku Starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy świadczenie pieniężne przysługujące bezrobotnemu oraz w/w osobie w wysokości 4,80 zł na godzinę.


            Bezrobotnemu oraz osobie o której mowa wyżej, nieposiadającym prawa do zasiłku, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości określonej w ustawie (obecnie 8,00 zł na godz.).

Wynagrodzenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.


W sprawach dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych (dodatkowe informacje, składanie wniosków, rozliczanie umów) zapraszamy Państwa do pokoju nr 221 (I piętro).

 

Informacje o artykule

Autor: Admin
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 23.04.2009 08:28
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2014 12:51
Liczba wyświetleń: 5104