drukuj

2009-04-28 09:59:15

DOKUMENTY DO REJESTRACJI


DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI - W ORYGINALE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY MIŃSK MAZOWIECKI

 

1.  dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument tożsamości   

    wraz z zaświadczeniem o aktualnym zameldowaniu;

2. świadectwa ukończenia szkoły,  dyplomy lub  inne dokumenty

    potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

3. świadectwa  pracy;

4. dokumenty  stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania   

     określonych prac, (jeżeli takie przeciwwskazania istnieją);  

5.  inne   dokumenty  niezbędne  do  ustalenia uprawnień przysługujących

     na podstawie przepisów ustawy;

 

*             osoby, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnym lub zależnym  nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowe są zobowiązane do przedstawienia aktualnej decyzji Wójta Gminy/Burmistrza Miasta lub zaświadczenie o powierzchni tego gospodarstwa;

 

*             osoby, które świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracowały przy wykonywaniu tych umów, są zobowiązane przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za każdy miesiąc świadczenia pracy;

 

*             osoby, które opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy lub współpracy są zobowiązane do przedstawienia  zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego opłacanie składek oraz wydruk ze strony CEIDG o wpisie, zawieszeniu, czy wykreśleniu działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki przez patrol www.ceidg.gov.pl. W przypadku braku możliwości wydruku niezbędny jest REGON lub NIP osoby zarejestrowanej w CEIDG. Pozostałe osoby, które zlikwidowały działalność przed dniem 31.07.2011 r. są zobowiązane do przedstawienia decyzji  z UG/UM o wykreśleniu z ewidencji tej działalności;

 

*             osoby, które świadczyły pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy np. ¾, ½ etatu są zobowiązane przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiąganego wynagrodzenia za każdy miesiąc świadczenia pracy, od którego istniał obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy;

 

*             osoby, które pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu  zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej  działalności, są zobowiązane do przedłożenia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  o okresie pobierania oraz podstawie wymiaru  tych zasiłków lub świadczeń z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracownika;    

 

*         osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową są zobowiązane do przedłożenia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego okres pobierania tej renty;

 

*         osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą są zobowiązane do przedłożenia zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów za każdy miesiąc wykonywanej pracy;

 

*         osoby, które zostały zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych zobowiązane są przedłożyć świadectwo zwolnienia, a jeżeli w czasie pozbawienia wolności osoba była zatrudniona, należy przedłożyć  zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za każdy miesiąc wykonywanej pracy;

 

*         osoby po zasadniczej służbie wojskowej, nadterminowej zasadniczej służbie wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, są zobowiązane do przedłożenia książeczki wojskowej, świadectwa służby lub zaświadczenia z WKU;

 

*         osoby, które pobierały na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,  świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania), są zobowiązane do przedłożenia zaświadczenia z UG/UM o okresie ich pobierania;

 

*         osoby, które były zatrudnione, pełniły służbę lub wykonywały inną pracę zarobkową i osiągały wynagrodzenie lub dochód, od którego istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy są zobowiązane do przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego fakt osiągania wynagrodzenia lub dochodu.


*     osoby uprawnione do zasiłku, które samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat są zobowiązane od przedstawienia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa lub o separacji, akt zgonu małżonka (w przypadku wdów i wdowców), poświadczenie o zameldowaniu dziecka z osobą samotnie wychowującą.


*      osoby świadczące usługi na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, są zobowiązane do przedłożenia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego fakt świadczenia usług.

 

       Ww.  dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

      Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów o których mowa powyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

 

W przypadku, gdy bezrobotny lub poszukujący pracy był już zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. 
     Urząd może wymagać ponownie przedstawionych wcześniej świadectw pracy o okresach zatrudnienia, w celu uzupełnienia danych pracodawcy (NIP Regon), zajmowanego stanowiska pracy i podstawy wykonywania pracy oraz ustawowego okresu uprawniającego do zasiłku  (6 lub 12  miesięcy).

      
     Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej , odmowy przekazania wymaganych danych, odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

       W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy  nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012, poz. 1299) oraz ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)        

Oświadczenie osoby rejestrującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy

                                                              

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacje.doc Informacje z rozporządzenia dotyczące rejestracji bezrobotnych/ poszukujacych pracy 2013-03-15 14:22:45 Karolak Piotr

Informacje o artykule

Autor: Danuta Sieniawska
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 28.04.2009 08:59
Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2015 10:54
Liczba wyświetleń: 30766