drukuj

2009-06-25 10:13:42

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH


Przygotowanie zawodowe dorosłych to nowa forma aktywizacji zawodowej, realizowana na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą, instytucją szkoleniową i urzędem pracy według programu przygotowanego przez pracodawcę. Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych wynosi 8 godzin zegarowych dziennie, 40 godzin tygodniowo. Co najmniej 80% czasu przygotowania zawodowego jest realizowane u pracodawcy w formie zajęć praktycznych. Pozostałe 
20% czasu to nauka teorii, która będzie prowadzona u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające nabycie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w dwóch formach:

·        praktycznej nauki zawodu dorosłych (12 – 18 miesięcy) umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego. Program praktycznej nauki zawodu powinien uwzględniać standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy lub tytuł czeladnika.

·        przyuczenia do pracy dorosłych (3 – 6 miesięcy) mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Kończy się egzaminem przed komisją instytucji szkoleniowej.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest skierowane do:

 1. bezrobotnych do 25 roku życia,
 2. bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
  o którym mowa w art. 50 ust.2 pkt.2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 7. bezrobotnych niepełnosprawnych,
 8. osób poszukujących pracy: 
  1. jeżeli otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  2. uczestniczy w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  3. jest żołnierzem rezerwy,
  4. pobiera rentę szkoleniową,
  5. pobiera świadczenie szkoleniowe, przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

 

 

Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje:

 1. dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia przygotowania zawodowego (za dni wolne przysługuje stypendium),
 2. stypendium, które wynosi miesięcznie 120 % zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 

Powiatowy Urząd Pracy refunduje pracodawcy wydatki poniesione na materiały, surowce, eksploatację maszyn, odzież roboczą itp. w wysokości maksymalnie 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc.


            Po ukończeniu przez uczestnika przygotowania zawodowego programu i zdaniu egzaminu, pracodawcy przysługuje premia w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego. PUP pokrywa również koszty przysługujące instytucji szkoleniowej, koszty badań lekarskich i psychologicznych oraz egzaminów.

 Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmują:
 1. refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu,
 2. jednorazową premię przyznawaną pracodawcy,
 3. należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu,
 4. koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
 5. koszty egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających są finansowane z Funduszu Pracy.
 Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.
Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek na przygotowanie zawodowe.doc Wniosek na przygotowanie zawodowe 2010-08-26 13:23:42 Karolak Piotr

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Karolak
Data powstania: 25.06.2009 09:13
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2010 12:23
Liczba wyświetleń: 5187